דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

מועדון לקוחות- התקנון

תקנון מועדון לקוחות 2019

כללי

​1. מועדון הלקוחות של קום איל פו (להלן: "הרשת"), הינו מועדון שהוקם במטרה להעניק לחברות המועדון מעת לעת, מידע, עדכונים והטבות מסוגים שונים.

​2. תקנון מועדון הלקוחות של הרשת נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות (להלן: "המועדון").

3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות תנאי ההצטרפות למועדון ו/או לחייב תשלום בגין ההצטרפות אליו ו/או את תנאי החברות בו ו/או את ההטבות/המבצעים/מתנות אשר ניתנים במסגרתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת וכפי שיפורסם מעת לעת.

הצטרפות למועדון הלקוחות

4. ההרשמה/ההצטרפות למועדון הנה לכל אדם יחיד (ולא חברה או ארגון) מעל גיל 18.

​5.  ההצטרפות למועדון תעשה באמצעות מילוי של טופס ההרשמה (בכל אחת מחנויות הרשת או באתר האינטרנט של הרשת).

​6. כל חברת מועדון לקוחות תהיה אחראית לעדכן את הרשת בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר, ולא תישמע כל טענה כלפי הרשת בגין אי קבלת הטבות המועדון בשל העובדה שנשלחו עפ"י פרטים שאינם מעודכנים.

​7. ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום. למרות האמור, הרשת שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ההצטרפות למועדון ו/או לבטלם, וכן להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

​8. הרשת תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

​9. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד מילוי טופס ההרשמה על ידי חברת המועדון ותהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי הרשת או על ידי חברת המועדון.

​10. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

​11. הרשת תהיה רשאית לבטל את חברותה של חברת מועדון ולהפקיע ממנה כל זכות הנובעת מחברותה במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בכרטיס המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה.

​12. בהצטרפותה למועדון, חברת המועדון מקבלת על עצמה את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת). לחברת המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

​13. עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה חברת המועדון בתקופת החברות. ​​​​​​​

הטבות לחברות מועדון

14. צבירה ומימוש נקודות

​14.1 החל מיום 1.3.2019 חברת המועדון תהיה זכאית לצבירת נקודות כמפורט להלן:

​- לזכות חברת המועדון ייצברו נקודות מכל קניה באחת מחנויות הרשת ("הנקודות").  הנקודות יצברו בגין עשרה אחוז (10%) מסכום הרכישה הכולל בכל קניה.

​- כל נקודה שצברה חברת המועדון תהיה שוות ערך לשקל אחד.

​- חברת המועדון תוכל לממש את הנקודות שצברה בעת ביצוע רכישה מזכה כהגדרתה להלן, לאחר שצברה 150 נקודות לפחות.

​"רכישה מזכה" - פירושה רכישה במזומן או באשראי באחת מחנויות הרשת כולל רכישת מוצרים הנמכרים בהנחה או במבצע ולמעט רכישת מוצרים בהנחה של למעלה מ- 20%, רכישה באמצעות תווי קניה מכל סוג שהם, תווים אלקטרוניים, כרטיסי מתנה מכל סוג שהם, רכישה בחנויות עודפים וכן ברכישת פריטים שנרכשו על ידי הרשת בקונסיגנציה.

​- הרישום הנמצא בידי הרשת יהווה ראיה מכרעת לגבי כמות הנקודות שנצברו לטובת חברת המועדון.

​- השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק בקנייה שלאחר הקנייה שזיכתה את חברת המועדון בצבירת הנקודות, ולא ניתן לממש את הנקודות שנצברו באותה הקנייה בהן נצברו (נקודות שנצברו קודם לרכישה ניתנת למימוש).

​- צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת תעודת זהות.

​- נקודות אותן צברה חברת המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.

​14.2 על אף האמור לעיל, חברת מועדון שצברה נקודות עד ליום 1.3.2019 תוכל לממש את הנקודות שצברה בהתאם לשיטת הצבירה הקיימת בחברה וזאת אם תממש אותן עד ליום 1.3.2019. החל מיום 1.3.2019 הנקודות הישנות שנצברו יהיו ניתנות למימוש רק בהתאם לאמור בתקנון זה לעיל.

​14.3 הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הרשת תאפשר לחברת המועדון לממש את נקודות הזכות שצברה כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

​14.4 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל הרשת תקבע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, מבצעים, צבירת נקודות ומחירים מיוחדים.

​14.5 חברת מועדון החשה עצמה נפגעת בכל הקשור לסכום נקודות הזכות שצברה רשאית לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של הרשת במייל info@comme-il-faut.co.il ולהעלות את השגותיה. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 21 ימים מקבלת הפנייה.

​15. הטבות נוספות

15.1 בנוסף לזכות לצבור נקודות, כמפורט בסעיף 14 לעיל, חברת המועדון תהנה מהטבות משתנות לפי שיקול דעתה של הרשת ("ההטבות הנוספות").

​15.2 בין השאר רשאית הרשת (אך לא חייבת) להעניק לחברת המועדון במסגרת ההטבות הנוספות הטבת הצטרפות ראשונה, הטבה בחודש יום ההולדת, מבצעים ומכירות בלעדיים לחברות המועדון, הזמנה לאירועים, מכירות מיוחדות ועוד. יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הרשת חובה להענקת הטבות נוספות כלשהן.

​15.3 ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע.

​16. כללי

​16.1 הרשת רשאית לקבוע כי ההטבות שלעיל תינתנה לכל חברות המועדון ו/או לחברות מועדון מסוימות ו/או לסוג מסוים של חברות מועדון וכן לקבוע שמבצעים מסוימים ו/או הנחות מסוימות יינתנו לכל חברות המועדון ו/או לחברות מועדון מסוימות ו/או לסוג של חברות מועדון – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.

​16.2 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות המועדון ו/או ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מהן ללא הודעה מוקדמת, והיא לא תישא באחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, הרשת לא תישא באחריות כלפי חברת המועדון או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא.

​חברות במועדון VIP – החל ממרץ 2019

17. חברה מועדון אשר ביצעה רכישות  במהלך 12 חודשים רצופים בסכום מצטבר העולה על 5,000 ש"ח בחנויות הרשת ("מכסת הרכישות"), ומתוכן ביצעה לפחות רכישה אחת בחצי השנה השנייה תצטרף אוטומטית כחברה במועדון VIP למשך שנה מיום צירופה כחברת מועדון  VIP ("שנת חברות VIP").

​18. חברת מועדון VIP שלא תעמוד בתנאי החברות המפורטים בסעיף 19 לעיל בתום שנת החברות VIP, תועבר אוטומטית למסלול של חברת מועדון רגילה מבלי צורך להודיע על כך לחברת המועדון.

​19. חברת מועדון VIP תהיה זכאית לקבל הטבות בלעדיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת, ובכלל זאת השתתפות בהרצאות, אירועי תוכן, תצוגת האופנה השנתית של הרשת, הטבת יום הולדת, זכות ראשונים בדיוורי הרשת, מכירה מוקדמת וכיוצב'. למען הסר ספק אין בסעיף זה כדי להטיל על הרשת חובה להענקת הטבות מכל סוג שהוא.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

​20. הרשת תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר לה על ידי  חברת המועדון. עם זאת, הרשת אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת שברשותה באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, הרשת לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי חברת מועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

​21. הנתונים האישיים אותם תמסור חברת המועדון במסגרת טופס ההרשמה יישארו בידיה של הרשת ו/או מי מטעמה ולא יעשה בהם שימוש למעט:

​- לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון.

​- למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון הרשת.

​- לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

​22. חברת המועדון מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. חברת המועדון מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל ומאשרת כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

​23. בהצטרפותה למועדון, וככל שלא הודיעה לחברה אחרת, מאשרת חברת המועדון את הסכמתה לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהרשת בכל אמצעי תקשורת שהרשת תמצא לנכון, בקשר לחברה, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת.

​סיום וביטול חברות

​24. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת בהודעה שתימסר למועדון באמצעות מייל: info@comme-il-faut.co.il. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול.

​סמכות שיפוט

​25. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו בלבד.

​26. בכל מקרה בו תתבע חברת המועדון את מועדון הלקוחות ו/או את הרשת ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לבטל את חברותה במועדון.

​שונות

​27. עם הקמת מועדון הלקוחות, לא יהיה עוד כל תוקף להתקשרויות ו/או הבטחות הקודמות להקמתו, אם וככל שנעשו בין חברת המועדון לבין הרשת על ידי מי מנציגיהן, אלא אם כן צוין אחרת בתקנון זה, והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.

​28. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

​29. כל השתהות של הרשת בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של הרשת מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור מצידה על זכויותיה.

​30. הרשת רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובת הודעה או פרסום דבר ההמחאה כאמור.

​31. האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.

​32. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: info@comme-il-faut.co.il או בטלפון : 7171512- 03. שעות פעילות שירות לקוחות : ימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות, וימי שבתון ).

בברכה,

קום איל פו בע"מ